lunes, 7 de diciembre de 2009

Karta a Tito

Kapítulo 1

1. Karta’e Pablo, zerbió’e Dioh i Apóhtol’e Hezukrihto pa’ konduzì a loh elehíoh’e Dioh a la he i ar konozimiento la berdaera piedá,
2. kon la’ehperanza la Bía eterna. Ehta Bía a zío prometía anteh’e tóh loh zigloh pò’r Dioh ke no miente,
3. i a zu debío tienpo, Ér manihehtó zu Palabra, meiante la proklamazión d’un menzahe ke me hue konhiao pò mandato’e Dioh, nuehtro Zarbaó,
4. A Tito, mi berdaero iho’n nuehtra he komún, le dezeo la grazia i la pah ke prozeen’e Dioh, el Pare, i’e Krihto Hezúh, nuehtro Zarbaó.
5. T’e dehao’n Kreta, pa’ ke terminarah d’organizarl-lo tó i ehtablezierah prehbíteroh en ká ziudá d’akuerdo kon mih inhtrurzioneh.
6. Tóh eyoh deben zè irreproxableh, no aber-ze kazao zino una zola beh i tenè ihoh kreyenteh, a loh ke no ze puea akuzà’e mala konduhta o reberdía.
7. Porke’r ke prezíe la komuniá, en zu kaliá d’arminihtraó’e Dioh, tié ke zè irreproxable. No debe zè arrogante, ni kolériko, ni bebeò, ni pendenziero, ni ábio’e gananziah dehonehtah,
8. zino ohpitalario, amigo d’azè’r bien , moerao, huhto, piaozo, duenyo’e zí.
9. Tamién debe ehtà hirmamente unío a l’enzenyanza zierta, la k’ehtá zegún la norma la he, pa’ zè kapáh d’ezortà’n la zana dohtrina i re-batì a loh ke la kontraízen.
10. Zon munxoh, en ehehto, loh ehpírituh reberdeh, loh xarlataneh i zeuhtoreh, zobretó, entre loh zirkunzizoh.
11. A ezoh eh necesario taparl-leh la boka, porke trahtornan a hamiliah enterah, enzenyando lo ke no ze debe por una bí gananzia.
12. Uno d’eyoh, zu propio pofreta, a dixo: “Kretenzeh, eternoh mentirozoh, animaleh perberzoh, glotoneh i perezozoh”.
13. I ehta ahirmazión eh berdaera. Por ezo, reprénde-loh severamente pa’ ke permanehkan íntegroh en la he,
14. en lugà’e dà kréito a lah hábulah hudíah i a loh prezehtoh’e prezonah ke dan l’ehparda a la berdá.
15. Tó eh puro pa’ loh puroh. En kanbio, pa’ loh k’ehtán kontaminaoh i pa’ loh in-kréuloh, ná eh puro. Zu ehpíritu I zu konzenzia ehtán manxaoh.
16. Eyoh azen profezión’e konozè a Dioh, pero kon zuh ahtoh, lo niegan: zon prezonah abominableh, reberdeh, inkapazeh’e kuakié obra guena.

Kapítulo 2
1. En kuanto a ti, debeh enzenyà tó lo k’eh konhorme a la zana dohtrina.
2. Ke loh anciano zean zobrioh, hidno, moeraoh, íntegroh en la he, en l’amó i’n la kohtanzia.
3. Ke lah muere d’eá ze konporten komo korrehponde a persona zantah. No deben zè murmuraorah, ni entregar-ze a la bebía. Ke pó meio’e guenoh konzehoh,
4. enzenyen a lah hóbeneh a amà a zu marío i a zuh ihoh.
5. a zè moehtah, kahtah, muhereh’e zu kaza, guenah i rehpetuozah kon zu marío. Azín la Palabra’e Dioh no zera oheto blahemia.
6. Ezorta tamién a loh hóbeneh a zè moeraoh en tó,
7. dándo-leh tú mehmo ehenplo’e guena konduhta, en lo ke ze rehiere a la pureza’e dohtrina, a la dihniá,
8. a l’enzenyanza korrehta e inohetable. D’eza manera, l’aberzario keará konhundío, porke no tendrá ná ke reproxar-noh.
9. Ke loh ehklaboh obéhkan en tó a zuh duenyoh i prokuren agrárl-loh, tratando’e no kontraezirl-loh. Ke no loh defrauden,
10. zino ke leh demuehtren azoluta fieliá, pa’ azè onó’n tó a la doctrina’e Dioh, nuehtro Zarbaó.
11. Porke la grazia’e Dioh, k’eh huente zarbazión pa’ tóh loh onbreh, z’a manihehtao.
12. Eya noh enzenya a rexazà l’inpieá i la luhuria’er mundo, pa’ bibì’n la bía prezente kon zobrieá, huhtizia i pieá,
13. mientrah aguardamoh la helíh ehperanza i la Manihehtazión la gloria’e nuehtro gran Dioh i Zarbaó, Krihto Hezúh.
14. Ér z’entregó pò nozotroh, a hin’e librar-noh’e toa inikiá, purihikar-noh i kreà pa’ zí un Pueblo elehío i yeno’n la práhtika’er bien.
15. Azín debeh ablà, ezortà i reprendè kon toa utoriá. No deh okazión a ke naide te dehprezie.

Kapítulo 3
1. Rekuerda a tóh ke rehpeten a loh gobernanteh i a lah utoriaeh, ke leh obéhkan i ehtén zienpre dihpuehtoh pa’ kuarkié obra guena.
2. Ke no inhurien a naide i zean amanteh la pah, ke zean guenoh i demuestren una gran umirdá kon tóh loh onbreh.
3. Porke tamién nozotroh anteh éramoh insensato, reberdeh, ehtrabiaoh, ehklaboh loh maloh dezeoh i’e toa clase luhuria, i bibíamoh en la mardá i l’enbidia, ziendo oheto d’odio i odiando-noh loh unoh a loh otroh.
4. Pero kuando ze manihehtó la baondá’e Dioh, nuehtro Zarbaó, i zu amó a loh onbreh,
5. no pó lah obrah’e huhtizia k’abíamoh ralizao, zino zolamente pó zu mizerikordia, Ér noh zarbó, aziéndo-noh renazè pò’r bautismo i renobándo-noh pó l’Ehpritu Zanto.
6. I derramó abundantemente eze Esprítu zobre nozotroh pó meio Hezukrihto, nuehtro Zarbaó,
7. a hin’e ke, huhtihikaoh pó zu grazia, zeamoh n’ehperanza eréroh la Bía eterna.
8. Ehta eh uma dohtrina dihna la he, i kiero ke n’ehte punto zeah kategóriko, pa’ k’akeyoh k’an puehto zu he’n Dioh prokuren dehtakar-ze pó zuh guenah obrah. Ehto zí k’eh gueno i probexozo pa’ loh onbreh.
9. Ebita, en kanbio, lah inbehtigazioneh inzenzatah, lah henalohíah, lah polémikah i lah kontroberziah zobre la Lei; to ehto eh inútil i bano.
10. Em kuanto a loh ke krean fahzioneh, dehpuéh d’una primera i zegunda ahbertenzia, aparta-te d’eyoh:
11. ya zabeh ke zon ehtrabiaoh i pekaoreh ke zé kondenan a zí mehmoh.
12. Kuando te mande a Artemáh o a Tíkiko, trata d’ì a mi enkuentro’n Nikópolih, porke eh ayí and’e deziío pazà l’inbierno.
13. Toma tóah lah meíah nezezariah pa’r biahe l’abogao Zenah i d’Apolo, a hin’e ke no leh farte ná.
14. Loh nuehtroh deben aprende a dehtakar-ze pó zuh guenah obrah, tamién en lo ke ze rehiere a lah nezeziáeh d’ehte mundo: d’eza manera, zu bía no zerá ehtéril.
15. Rezibe un zalúo’e tóh loh k’ehtán konmigo. Zalúa a akeyoh ke noh aman em la he. La grazia’er Zenyó ehté kon tóh uhtéh.

martes, 8 de septiembre de 2009

Zarmo 128

1 Kanto'e peregrinazión
¡Felíh er ke teme ar Zenyò
y zige zuh kaminoh!

2 Komeráh'er fruto'e tu trabaho,
zeráh helíh y tó t'irá bien.

3 Tu ehpoza zerá komo una bí hekunda
en er zeno'e tu ogà;
tuh ihoh, komo retonyoh d'olibo
arreò'e tu meza.

4 ¡Azín zerá bendezío
l'onbre ke teme ar Zenyò!

5 ¡Ké'r Zenyò te bendiga dehde Zión
tóh loh díah'e tu bía:
ke kontenpleh la pah Heruzalén

6 y beah a loh ihoh'e tuh ihoh!

¡Pah a Ihraé!

viernes, 8 de mayo de 2009

Zarmo 24

Der Zenyò eh la tierra y tó lo k'ai'n eya,
er mundo y tóh zuh abitanteh

2 pork'é la hundó zobre loh mareh,
é l'ahirmó zobre lah korrienteh l'ozéano.

3 ¿Kién podrá zubì a la Montanya'er Zenyò
y permanezè'n zu rezinto zagrao?

4 Er ke tié lah manoh limpiah
y puro'r korazón;
er ke no rinde kurto a loh íoloh
ni hura farzamente:

5: é rezibirá la bendizión'er Zenyò,
la rekompenza'e Dioh, zu Zarbaò.

6 Azín zon loh ke buhkan ar Zenyò,
loh ke buhkan tu rohtro, Dioh'e Hakó.

7 ¡Puertah, lebanten zuh dinteleh,
lebánten-ze, puertah eternah,
pa' k'entre'r Rey la gloria!

8 ¿Y kién eh eze Rey la gloria?
Eh er Zenyò, er huerte, er poerozo,
er Zenyò poerozo no loh kombateh.

9 ¡Puertah, lebanten zuh dinteleh,
lebánten-ze, puertah eternah,
pa' k'entre'r Rey la gloria!

8 ¿Y kién eh eze Rey la gloria?
Er Rey la gloria
eh er Zenyò loh ehérzitoh.

domingo, 26 de abril de 2009

Libro d'Aheo

AHEO

La rekonhtrurzión’er templo
1
1El’anyo zegundo’er rei Darío, er día uno’er zehto meh, hue diría la palabra’e Yahbeh, por meio’er pofeta Aheo, a Zorobabe, iho’e Zeartié, gobernaò’e Hudá, ya ahogué, iho’e Yehozadak, zumo sacerdote, en ehtoh términoh: 2Azín dize Yahbeh Zebaot: Ehte pueblo dize “¡Entabía no a yegao er momento’e re-ifikà Ka Yahbeh! 3 (Hue, pueh, diría la palabra’e Yahbeh, por meio’er pofeta Aheo, en ehtoh términoh:) 4¿Eh akazo pa’ bozotroh er momento d’abità’n buehtrah kazah artezonáh, mientrah ehta kaza ehtá’n ruinah? 5Ara pueh, azín dize Yahbeh Zabaot: Apliká buehtro korazón a buehtroh kaminoh. 6Abéih sembraos munxo, pero kozexa poka; abéih komío, pero zin kità l’ambre; abéih bebío, pero zin kità la zé; oh abéih behtío, mah zin kalentaroh, y er hornalero a metío zu horná’n borza rota. 7Azín dize Yahbeh Zabaot: Apliká buehtro korazón a buehtroh kaminoh. 8Zubí a la montanya, trá maera, re-ifikà la Kaza, y yo azehtaré guhtozo y me zentiré onrao, dize Yahbeh. 9Ehperabaih munxo, y bien poko eh lo k’ai. Y lo ke metihteih en kaza lo abenté yo. ¿Pò ké? – orákulo’e Yahbeh Zebaot- porke mi Kaza ehtá’n ruinah, mientrah ke bozotroh baih apriza ká uno a buehtra kaza. 10Por ezo, pò kurpa buehtra, loh zieloh an negao la yubia y la tierra a negao zu prouhto. 11 Yo e yamao a la zekía zobre la tierra y zobre loh monteh, zobre’r trigo, er mohto y l’azeite, zobre tó lo ke proúze’r zuelo, zobre loh ombreh y er ganao, y zobre tó trabaho’e manoh. 12Zorobabe, iho’e Zeatié, Hozué, iho’e Yehozadak, zumo sacerdote, y tó’r Rehto’er pueblo ehkuxaron la boh de Yahbeh, zu Dioh, y lah palabrah der pofeta Aheo, según la mizión ke Yahbeh zu Dioh l’abía enkomendao, y temió’r pueblo delante Yahbeh. 13Entonzeh Aheo, er menzahero Yahbeh, habló azín ar pueblo, en birtú’er menzahe Yahbeh: “Yo ehtoi kon bozotroh, orákulo’e Yahbeh.” 14Y mobió Yahbeh l’ehpíritu’e Zorobabe, iho’e Zeatié, gobernaò’e Hudá, el’ehpíritu’e Hozué, iho’e Yehozadak, zumo zaerdote y l’ehpíritu’e tó’r Rehto’er pueblo. Y binieron y emprendieron la obra’n Ka Yahbeh Zebaot, zu Dioh. 15Era’r día bentikuatro’er zehto meh.

La gloria’er templo
2
1El’anyo zegundo’er rei Darío, er día bentiuno’er zéhtimo meh, hue diría la palabra’e Yahbeh, por meio’er pofeta Aheo, en ehtoh términoh: 2Abla ara a Zorobabe, iho’e Zeartié, gobernaò’e Hudá, a Hozué, iho’e Yehozadak, zumo sacerdote, y ar rehto’er pueblo, y di: 3¿Kién kea entre bozotroh k’aya bihto ehta Kaza’n zu primè ehplendò? Y ¿k’eh lo ke beih aora? ¿No eh komo ná a buehtroh ohoh? 4¡Mah ara, ten ánimo, Zorobabe, orákulo’e Yahbeh; ánimo Hozué, iho’e Yehozadak, zumo zazerdote, ánimo, pueblo tó’e la tierra!, orákulo’e Yahbeh. ¡A l’obra, k’ehtoi kon bozotroh- orákulo’e Yahbeh Zebaot- 5zegún la palabra ke pahté kon bozotroh a buehtra zalía d’Ehihto, y en meio’e bozotroh ze mantiene mi Ehpíritu: no temáih! 6Pueh azín dize Yahbeh Zebaot: Drento’e mu poko tiempo zakuiré yo loh zieloh y la tierra, er mà y er zuelo hirme. 6zakuiré toah lah nazioneh, bendrán antonzeh loh tezoroh de toah lah nazioneh, y yo yenaré’e gloria ehta Kaza, dize Yahbeh Zebaot. 8¡Mía eh la plata y mío l’oro! orákulo'e Yahbeh Zebaot. 9Grande zerá la gloria d’ehta Kaza, la’e la zegunda mayò ke la’e la primera, dize Yahbeh Zebaot, y en ehte lugà daré yo pah, orákulo’e Yahbeh Zebaot.

Konzurta a loh zazerdoteh
10Er día bentikuatro’er nobeno meh, el’anyo zegundo’e Darío, hue diría la palabra’er Yahbeh ar pofeta Aheo’n ehtoh términoh: 11Azín dize Yahbeh Zebaot: Pregunta a loh sacerdote zobre la Lei. Di: 12 “Zi argien yeba karne zagrá’n l’arda’e zu behtío, y toka kon zu arda pan, gizo, bino, azeite o kuarkiè otra komía, ¿keará ehta santifica?” Rehpondieron loh sacerdote y diheron: “No.” 13Kontinuó Aheo: “Zi argien, ke z’a exo impuro por er kontahto d’un kadábe, toka arguna d’ezah kozah, ¿kea eya impura?” Rehpondieron loh sacerdote y diheron: “Zí, kea impura.” 14Antonzeh Aheo tomó la palabra y diho: “Azín eh ehte pueblo, azín ehta nazión delante’e mí, orákulo’e Yahbeh, azín toa la labò’e zuh manoh y lo k’ofrezen akí: ¡impuro eh!”

Promeza’e prohperiá agríkola
15Y ara apliká bien buehtro korazón, dehde ehte día’n aelante: anteh de ponè piedra zobre piedra’n er Templo’e Yahbeh. 16¿k’era’e bozotroh? Ze benía a un montón’e beinte meíah y no abía máh ke dieh; ze benía a la kaba pa’ zakà zinkuenta kántaroh y no abía máh ke beinte. 17Yo oh erí kon tizón, kon anyublo y kon granizo’n toa labò’e buehtrah manoh, y ninguno’e bozotroh ze gorbió a mí, orákulo’e Yahbeh. 18Apliká, pueh, buehtro korazón, dehde ehte día’n aelante (dehde’r día bentikuatro’er nobeno meh, día’n ke z’exaron loh zimientoh ar templo Yahbeh, apliká buehtro korazón): 19¿ai ara grano’n er granero? Pueh zi ni la bih ni l’igera ni’r granao ni l’olibo prouzían frutoh, dehde ehte día yo daré bendizión.

Promeza a Zorobabe
20La palabra Yahbeh hue dirihía pò zegunda beh a Aheo, er día bentikuatro’er meh, en ehtoh términoh: 21Abla a Zorobabe, gobernaò’e Hudá y di: Yo biá zakuì loh zieloh y la tierra. 22Daré guerta a loh tronoh de loh reinoh y dehtruiré’r poè’e loh reinoh’e lah nazioneh, daré guerta ar karro y a loh ke montan en él, y zerán abatíoh kabayoh y kabayeroh ká uno pò l’ehpá’e zu ermano. 23Aké día – orákulo’e Yahbeh Zebaot, te tomaré a ti, Zorobabe, iho’e Zeatié, zierbo mío –orákulo’e Yahbeh- y te pondré komo aniyo’e zeyo, porke a ti t’e elehío, orákulo’e Yahbeh Zebaot.

miércoles, 3 de diciembre de 2008

Zarmo 3

 1. Yahbéh, ¡kuán numeroso zon mih ahberzarioh, kuántoh loh ke z’arzan kontra mí!
 2. ¡Kuántoh loh ke dizen’e mi bía: “No ai zarbazión pa’ él en Dioh!”
 3. Mah tú, Yahbéh, ehkúo ke me zinyeh, mi gloria, er ke rearza mi kabeza.
 4. A boh en grito klamo azia Yahbéh, y ér me rehponde dehde zu zanto monte.
 5. Yo m’akuehto y me duermo, me despierto, pueh Yahbéh me zohtiene.
 6. No temo a ezah ente k’a miyareh z’apohtan en torno kontra mí.
 7. ¡Lebánta-te, Yahbéh! ¡Dioh mío, zárba-me! Tú yereh en la mehiya a tóh mih enemigoh, loh dienteh de loh impíoh tú loh rompeh.
 8. De Yahbéh la zarbazión. Tu bendición zobre tu pueblo.

sábado, 22 de noviembre de 2008

Zarmo 123 (122): Orazión'e loh aflihíoh

Kanzión'e lah zubíah.
 1. A ti lebanto mih ohoh, tú k'abitah en er zielo.
 2. Lo mihmo ke loh ohoh de loh zierboh miran a la mano'e zuh amoh, lo mihmo ke loh ohoh de la zierba miran a la mano'e zu zenyora, nuehtroh ohoh miran a Yahbé, nuehtro Dioh, ehperando ke z'apiade'e nozotroh.
 3. ¿Piedá, Yahbé, ten piedá, k'ehtamoh artoh de dehprezio!
 4. Ehtamoh por demáh zaturaoh der zarkahmo'e loh zatihfexoh.
(¡Loh zoberbioh merezen dehprezio!)

Libro'e Hoé I

1. Palabra’e Yahbé ke hue diría a Hoé, iho’e Petuá.

I. La plaga’e langosta

1. LITURHIA’E DUELO Y DE ZÚPLIKA

Lamentazión pò la ruina’er paíh
2. ¡Oí ehto, anzianoh, prehtá oío, abitanteh tóh de la tierra! ¿Zuzeió argo zemehante’n buehtroh díah, o en loh díah de buehtroh pareh?
3. Kontár-ze-lo a buehtroh ihoh, y buehtroh ihoh a zuh ihoh, y zuh ihoh a l’otra henerazión.
4. Lo k’ehó l’oruga lo deboró la langohta, lo k’ehó la langohta lo deboró’r purgón, lo k’ehó’r purgón lo deboró’r zartamonteh.
5. ¿Dehpertá, borraxoh y yorá, hení tóh loh bebeoreh de bino, por er likò ke z’oh a kitao’e la boka!
6. Porke una nazión a zubío kontra mi tierra, huerte e in-numerable: zuh dienteh zon dienteh de león, y tié muelah de leona.
7. En dezolación a dehao mi binya, dehtrozá m’igera: l’a pelao’er tó y derribao, y zuh rama han kedao blanca.
8. ¡Zuhpira tú komo birhen zenyía’e zayá po l’ehpozo’e zu hubentú.
9. Oblazión y libación an zío arranca de la Kaza’e Yahbé. En duelo ehtán loh sacerdote, loh minihtroh de Yahbé.
10. Er kampo a zío arrazao, en duelo ehtá’r zuelo, porke’r grano a zío arrankao, a fartao’r mohto, y l’azeite birhen z’a agotao.
11. ¡Konternaoh, labraoreh, hemí, binyaoreh, pò er trigo y la zebá, porke z’a perdío la kozexa’er kampo.
12. Z’a zekao la binya, z’a amuhtiao l’igera, granao, parmera, mazano tóh loh árboleh der kampo ehtán zekoh. ¡Zí, z’a zekao l’alegría d’entre loh ombreh.